Buchtexte

Hier finden Sie Auszüge aus den verschiedenen Publikationen
zum Lesen und manches auch zum Hören!

Textbeispiel aus “Vom Hölzke op et Stöckske” von 2008:

 

Limericks

Weeßte, wat ene Limerick es? Dat es e Jedecht, dat kütt us Limerick dröwe öwer’m Kanal henge wiet fott us Irland. En däm Limerick deht mr de Lütt e beske op de Schöpp nähme, mem Öjelche kniepe, wat ons Lütt hee am Rhingjo janz besönders litt.

Wat dr Reim aanjeht, mösse sech de zwei eeschte Zeile op de letzde reime. De zwei Reihe dozwesche hannt widderöm ene angere Reim. Häste dat jetz intus? Pass nu ens op!

Dä Pitter us Lierefeld-Eller
deht jogge von Daach zo Daach schneller.
Sojah nachts höht hä nit op.
Doch sin Frau jöwt nix drop:
„Dä kütt widder, wenn et morjens wöhd heller!“

Et Treske-Kathring us Kieschwäth
Jöwt Jeld us von morjens bes spät.
Op de Kö sühste däm loofe,
es sech düere Klamotte am koofe.
„So’ne Kwatsch!“ sinne Mann owends säht.

Dat rösije Ruth us Lohuuse
kann de Jlotzkest jetz janit verknuse,
litt lässech op’m Kanapee
met leckre Trüffelkes on Tee
well leewer met sinnem Schäng schmuse.

Jupp es mem Marie op Hawai,
onger Palme am döse de Zwai.
Hemmel blau, Wasser jrön,
nä, wat esset do schön!
Kinne Brassel on kinne Bohai!

Diesen Text kann man sich auch vorlesen lassen:

Textbeispiel aus “Kennste noch dat alde Leed – Heine-Texte in Original und Mundart” von 2006

 

Dat Frollein wor am Meer am stonn

Dat Frollein wor am Meer am stonn
on soh et Sönnche ongerjonn.
Dat Fottjonn loch ehm fies em Mare,
kriesche künnt et, doch nix mieh sare.

Mensch, Mädche, dat es doch dat Beste
on och e janz ahl Stöck!
Wat owends fottjeht do em Weste,
kütt morjens em Oste widder zoröck!

 

De Teleolojie

Dr leewe Jott jow ons zwei Been,
ons opzomake von alleen.
Hät nit jewollt, dat mer kläwe bliewe.
Nä, et sollt ons flöck fottdriewe.
Öm treu on braw bloß stell zo stonn,
hädden et e eenzech Been jedonn.

Jott jow ons bloß e eenzech Näske,
denn zwei erinjedeut ennet Jläske,
dat wör doch e janz jeck Ding,
mr mösst verschlabbere dr Wing.

Een Mull hätte ons bloß jejäwe.
Wat sollden mer och met zwei em Läwe!
Schonn een Mull hät mr emmer voll,
e domet am schwade wie ene Doll.
Hädden mer de Schnüss em Duett,
wören Fresse on Löje noch emol eso nett.
Häste nu de Mull voll Brei,
mosste se halde ongerdesse.
Hädde mr statt een Schnüss zwei,
döht mr löje sojah beem Fresse.

Ons Härjott hät ons och zwei Ohre
Jemaht, domet bloß nit verlore
Jeht am Kopp de Symmetrie.
Och wenn se nit eso lang send wie
de Öhrkes von däm Dier janz jries,
dat brasselt on bölkt i-a fies.
Jott hät ons de Ohre zwei
Jejäwe för Musick-Bohei.
Mozart, Haydn, Jluck aanhöre,
wöhd met eenem Ohr ons störe.
För Ping em Öhrke wie’n Kolick
on Hämorrhoidal-Musick
von däm dolle Meyerbeer
e eenzech Ohr zovill als wör.

 

Min Vatterstadt

Wat es Düsseldorf för en schöne Stadt, on wemmer – wiet fott – aan se denke deht, wöhd et eenem lecker wärm öm et Hezz.Ech ben do jebore, on et es mech eso, wie wenn ech direktemang op Heem aan schwen. On wenn ech sach, op Heem aan, dann meen ech de Bolker Stroß on dat Huus, en däm ech op de Welt jekomme ben …

Textbeispiel aus “Vill Jedöns öm nix” von 2004

 

Johresziede

Jedes Johr hammer se widder am Been,
se komme, se jonnt von janz alleen.
Mer send nit bedröppelt, denn – wat e Jlöck –
se komme emmer widder zoröck.

 

Dat Kwahtett

Dr Fröhleng steht jetz vör de Dör,
well flöck erin en dinne Jahde,
höhsch henge eröm, kann nix doför,
weeß, dat mer op ehm wahde.

Em Sommer bruchste nit Mantel, nit Mötz,
die solle de Motte kreeje.
Wärme Klamotte send jetz onnötz,
die lösste em Kleederkast leeje.

Dr Härws als Möler kütt eraan,
deht färwe am Boom de Blädder.
Dr Wengk lösst flöck ki Blättche draan,
em Jepäck hätte usselech Wäder.

Ene kalde Kähl dr Wenter es,
alle Lütt donnt nu fies freere.
En wärme Wollsöck janz jewess
kannste dech jetz jratoleere.

Textbeispiel aus “Asterix op Düsseldorwer Platt” von 2001 zum Zuhören

Textbeispiel aus “Onger ons jesaht” von 1999

 

Ene Sonndaachnohmeddaach

Am Sonndaachmeddaach jow et Pizza Rabiata, e fläschke Orvieto Classico on henge drop ene leckere Jrappa, denn em Kaufhoff Jaleria wor jrad ens widder italjänesche Woch jewäse. Nu litt dr Schäng-Schorsch fuul op’m Canapee, de Schluppe aan de Fööß, de alde Cordbux aan de Futt, dr Brell op de Nas on de Sportziedong vör’m Kopp.

Em Dörrahme deht si Fräuke, et Marieche-Marylin stonn, em neue Fröhfohrskostömche primelches-pink, et Täschke onger’m Ärm, Stöckele aan de Fööß on hät rösech ene Hoope Hummele em Hemp.

Schängelein, sommer nit e beske op de Rhingpromend flaneere jonn?
Do flaneere? Beste jeck, do moss mr doch emmer op de Sitt höppe wäje denne Radfahrers on Rollerbladers! Och, Liebche dann kömmer doch jet op de Kö eröm bummele! Wat? Am Sonndaach op de Kö? Nä, do deht mr doch kinne eenzije Düsseldorwer treffe! Bloß Lütt ussem Kohlepott odder Landeier von de anger Sitt! Liebelein, wie wör et denn met enem Toürke nohm Neandertal-Moseom? Do wore mer noch nie! Och enä, och noch Entrettsjeld berappe, bloß öm mech aanzokicke, dat mer vom Aap afstamme? Nä, nit met mech! Mer künnten doch emol mem Böötche noh Kieschwäth fahre, Schorschilein! Nä, trek nohm Esse op so e Scheff met denne Welle! Do wöhd et mech direktemang fleu em Mare! Weeßte wat, Schnuckelche? Mer künnten emol jet för de Beldong donn! En de Lambätes-Kerk es hütt e Orjelkonzert! Au weia, enä, kinne Radau am Sonndaachnohmeddaach! Von denne Piefetön donn ech trek Kopping kreeje on noch schlemmer Ohreping!

En däm Momäng es däm Schäng-Schorsch si Händy am bimmele. Us de Buxetäsch erusjetrocke, draan jejange on nu sähte janz jlöcklech för si Fräuke: Jott sei Dank, mer mösse jetz zo Huus bleewe. Kanns schon emol en de kösch jonn ene leckere Kaffee opschödde. Din Mamm kütt ons jetz besöhke! Dat hätte nu dovon! Jetz hätte de Schweejermotter am Been!

Textbeispiel aus “Düsseldorwer Dönekes zom Schmökere on Schmunzele” von 1997

 

Fisematente bliewe, wat se send

Eejenslech esset jo joot, wemmer vill intellijente Lütt hannt, die wo ons vill Schlaues verzälle könne, wat mer noch nit wesse. Äwer manchmol donnt se och jet erusfenge, wat mer janit bruche.

Vör koozem hät ene Sprocheforscher – usjerechnet eene us Kölle – en alde Bööker erömjekrost on well ons nu usenangerklamüsere, dat dä schöne Usdrock „Fisematente“ nit ussem Französesche, äwer ussem Aldhochdeutsch odder Neuhochdeutsch köhm on sojet wie Onsenn bedüüde sollt.

Dobei hät schonn min Uromma mech verzällt, wo dat Wohd herkütt. Als wies – ene Pöngel Jöhrkes zoröck – de Franzmänner bes hee nohm Rhing jetrocke woren, on de Zoldate ons leckere Weiter jesenn hadden, jeng denne trek et Hezz op. Wat mr joot verstonn kann!

Fröher kunnt jo so’ne kleene Zoldat kin Fremdsproche on ons Düsseldorwer Platt schonn emol janit. Söns hädden dä nemmech jeroofe:“Nettche, flöck höpp en mi Bettche!“ Kunnte äwer nit! Dröm hätte op Französesch jeflöstert:“Visite-ma-tente!“ Wat eso vill heeß wie: Donn mech ens en minnem Zelt besöhke!Kammer och verstonn! Bloß de Eldere von so’nem leckre Weit wollden dat janit kapeere. Fröher hät mr nemmech noch joot op de Mädches opjepasst.Dat wor nit eso wie hüttzedaachs, wo se bes morjens en de Disco erömhöppe.
Fröher hät so’n Mamm jesaht:“Nix visite-ma-tente! Mak mech kin Fisematente, Kengk!“ Wat eso vill heeß wie: Loss mech de Fenger von so’nem Franzmann on sinnem Zelt!“

Selws ech hann noch hütt de Stemm von min Mamm selech en de Öhrkes. Als wies mech domols minne Döres för zom Danze afhohle wollt, hät min Mamm jemeent:“Nohm Danze küttste mech äwer trek noh Huus on kin Fisematentches mieh!“ Dobei wor doch minne Döres ja kinne Franzos!

On nu solle Jenerazzjohne von Eldere ehr Kenger wat Falsches jeflöster hann? All dat soll nu nimieh stemme? Wenn hütt Owend mi Rotzech, dat Ann-Kathring, met sinnem Flappmann, dö wo och noch so’ne Reng em Ohrläppche am drare es, op Jöck jeht, dann sach ech för däm:“Öm zwöllef Uhr beste mech zo Huus ohne Fisematentches!“ On dann weeß mi Kengk janz jenau, wat ech meen.

Mer Düsseldorwer send jo tollerant, äwer wenn so’ne schlaue Sprocheforscher usjereschnet us Kölle kütt, dommer däm sowieso nix jlöwe!

Kennste schonn mi Webbjedöns?

Tach zosamme!

Nu pass ens op! Op min Webbsitt kannste ene janze Hoope öwer mech, mi Läwe on min Brasselei fenge. Möngkesmoß för Dech parat jemaht, wöhd all dat opjezällt, wat ech eso op de Been jestellt hann on et emmer noch am donn ben. För mi Läwe jähn donn ech jet op Platt verzälle! Dobei kannste mem Öjelche kniepe, met Schmackes on Kawuppdesch drophaue odder met vill Jeföhl eraanjonn. Ejal, wat et och es, Spaß aan dr Freud es emmer dobei. On jenau dat wönscht Üch

dat Monika


Kontakt

Wellste jet op platt wesse, dann donn mech aanroofe!

Monika Voss
Goethestr. 84
40237 Düsseldorf

Tel.: 0211-490437
Email: mr.voss@web.de