Letzde Woch hann ech met minnem Oochäppelche ene Schaufinsterbummel dörch ons Citty jemaht. Op emol säht mi Liebche: Hammer hee als Fastelowend? Wat soll denn do dat wisse Skelettetkostömche näwe däm rösije schwatte Ömhang?

Mannsbelder send jo emmer schwer op Zack, wenn et öm de Pollitick odder de Bondeslija jeht. Äwer wat för Festiwietäte on Ewänts et öm ons eröm all jöwt, do mösse se passe. Dröm hann ech trek minnem Liebche usenangerklamüsert, dat dat janze Jrusel-Jedöns, wat mr jetz öwerall kicke on koofe kann, janix mem Fastewlowend zo donn hät. Hällowien – on dat es ki Telefonat met däm Felix Austria sin Metropol – hammer dies Woch, on do deht mr sech ene  Vampier Deu aan, sech en schwatte Klamotte schmieße, ekelije Spinnekes ömhänge, met Skeletteknöckskes rabbele on Körbislämpkes aanmake.

Ech ben hütt als knatschkapott, wenn ech aan de Jruselparty am  Sonndaach Owend denk. Wemmer bes morjensfröh met Skelettekähls on Dode-Heiahempches erömhöppt, bliewt dech so’ne Tango mortale lecker lang en de Knöckskes stecke! Joot, dat am nächsde Daach, am 1. Nowämber, rongkeröm öwerall Siesta aanjesaht es!