Kaffee zom Jonn

Fröher hät Kaffeedrenke noch jet Jemötleches aan sech jehatt. Lommer noch e Tässke Kaffee zosamme drenke, hät de Omma selech emmer jesaht. Dann hät mr sech en e Cafe odder zo Huus op et Soffa jesetzt on jemötlech e beske verzällt, d.h. anger Lütt dörch de Zäng jetrocke, wobei mr sinne Kaffee am schlörfe wor ussem Pohzellängtässke.

So’n Ziet jöwt et nimieh. Wellem Busch hät emol jesaht: 1-2-3 em Sauseschrett löpt de Ziet, mer loope met. Hüttzedaachs, wo Ziet on Lütt mieh als wies flöck am loope send, mäkt sech sojah dr Kaffee op de Socke. Jlobal wie mer all send, kritt mr dat Neue direktemang op Englesch präsenteert: Coffee to go!

Nu deht sech also Kaffee nimieh setze, dä deht jonn, löpt sojah met dech, piepejal wohen och. Mem Pappbescher en de Hangk beste am erömjöcke on kanns dech zweschedörch, wo on wann och emmer, e Schlöckske kippe.

Bei denne Ies- on Schneetemperatürches em Momäng es so’ne „Coffee to go“ em Pappbescher rubbeldikatz fies kalt. Mäkt nix, Hauptsach es doch, dat mr domet e beske strunze kann:: Kick emol, wie flöck, mobil on jlobal-lässech ech ben!

Nä, jank mech fott met kalde Kaffee on dann och noch Pappe! Von wäje „to go“! Ech on minne Kaffee mösse sech setze könne. Leewer donn ech mech jemötlech em Omma-Cafe aan enem heeße Pohzellängtässke de Schnüss verbrenne!

Kennste schonn mi Webbjedöns?

Tach zosamme!

Nu pass ens op! Op min Webbsitt kannste ene janze Hoope öwer mech, mi Läwe on min Brasselei fenge. Möngkesmoß för Dech parat jemaht, wöhd all dat opjezällt, wat ech eso op de Been jestellt hann on et emmer noch am donn ben. För mi Läwe jähn donn ech jet op Platt verzälle! Dobei kannste mem Öjelche kniepe, met Schmackes on Kawuppdesch drophaue odder met vill Jeföhl eraanjonn. Ejal, wat et och es, Spaß aan dr Freud es emmer dobei. On jenau dat wönscht Üch

dat Monika


Kontakt

Wellste jet op platt wesse, dann donn mech aanroofe!

Monika Voss
Goethestr. 84
40237 Düsseldorf

Tel.: 0211-490437
Email: mr.voss@web.de