Kicke on Bekickt wähde

Wellste em Internett jet söhke on fenge, dann mäkste dat met de Joogel-Söhkmasching, on fähdech! Dat es e janz doll Dengen, besönders wemmer en neujeerije Schnöfnas es. Wenn ech alles weeß, dann ben ech och nimieh neujeerech, hät min Omma selech emmer jesaht. Domols hät se och ohne zo joogele alles erusjekritt.

Hüttzedaachs löpt ohne Joogel nix mieh. Nu es doch sojah so’ne Ware met Fillm- on Fottojedöns owe op’m Dach dörch de Stroße on Jasse am erömjöcke, domet neujeerije Näskes sech beem Joogele alles hoorkleen on schwatt op wiss aankicke könne.

Jrad kütt min Nohberin, de Frau Kappeskamp met enem staatse Tanneboom, en Meggajlöhbernchesilluminazzjohn on ene Pöngel von Blomekastblömkes eraan on säht: Met minnem Balkong on verdrüchte Blome well ech mech nit blameere, wemmer sech däm jetz fies jenau met de Jooglemasching bekicke kann! Dä alde Schluppemann von näweraan hät sech jester e Kawänzsmannjitter Modell Knast aanbrenge losse on hät jemeent: Nu könne so Jauner on Janowe trek kicke, dat se bei mech nit klaue könne!

Ech kann dat Jeföhl stickum bekickt zo wähde janit verknuse. Nä, nit met mech! Ech well kin Strunzdekorazzjohn am Huus on och ki Kaschottejitter! Äwer wat söns? Häste kinne usjefallene Enfall?

Kennste schonn mi Webbjedöns?

Tach zosamme!

Nu pass ens op! Op min Webbsitt kannste ene janze Hoope öwer mech, mi Läwe on min Brasselei fenge. Möngkesmoß för Dech parat jemaht, wöhd all dat opjezällt, wat ech eso op de Been jestellt hann on et emmer noch am donn ben. För mi Läwe jähn donn ech jet op Platt verzälle! Dobei kannste mem Öjelche kniepe, met Schmackes on Kawuppdesch drophaue odder met vill Jeföhl eraanjonn. Ejal, wat et och es, Spaß aan dr Freud es emmer dobei. On jenau dat wönscht Üch

dat Monika


Kontakt

Wellste jet op platt wesse, dann donn mech aanroofe!

Monika Voss
Goethestr. 84
40237 Düsseldorf

Tel.: 0211-490437
Email: mr.voss@web.de