Schriewe es fiese Brassel

Jester kunnt mr noch eso schriewe, wie mr jrad drop wor. Mr kunnt et sech sojah ussöhke, wemmer am hen on her simoleere wor, wie mr sinne schlaue Sennef op et Papeer brenge wollt. Dat Eene wor rechtech on dat Angere och nit verkeeht. Komma henjedeut odder och nit, wor janz ejal.

Dat Hü on Hott soll af hütt am Äng sin. Dä öwerschlaue Rot för dat rechtije Schriewe säht ons nu, wo et langs jeht. Wöhd nu so e Wohd zosammejeschriewe odder usenanger? Beispell: Dä jecke Doll mösse mer kaltstelle. Dä ärme Höhsch möss dr Dockter krankschriewe. Häste dat intus? Joot!

Woröm wöhd äwer nu dat hee usenanger jeschriewe? Ene Strunzebüdel deht emmer dick opdrare.  Sibbe Fläschkes Killepitsch donnt flöck fies benüselt make, on dann kannste nimieh Rad fahre on iesloofe schonn emol janit. Ech ben emmer noch de Logick beem Rad fahre on iesloofe am söhke.

Joot, dat ech beem Breefschriewe met däm kleene du, ehr on üch eesch janit aanjefange hann. Denn nu kannste dat widder jroß schriewe, äwer mösse dehste et nit.

Weeßte wat? Jank mech fott met däm schlaue Rot! Mer schriewe eso, wie mer dat en de Scholl jeliehrt hannt on fähdech!

Kennste schonn mi Webbjedöns?

Tach zosamme!

Nu pass ens op! Op min Webbsitt kannste ene janze Hoope öwer mech, mi Läwe on min Brasselei fenge. Möngkesmoß för Dech parat jemaht, wöhd all dat opjezällt, wat ech eso op de Been jestellt hann on et emmer noch am donn ben. För mi Läwe jähn donn ech jet op Platt verzälle! Dobei kannste mem Öjelche kniepe, met Schmackes on Kawuppdesch drophaue odder met vill Jeföhl eraanjonn. Ejal, wat et och es, Spaß aan dr Freud es emmer dobei. On jenau dat wönscht Üch

dat Monika


Kontakt

Wellste jet op platt wesse, dann donn mech aanroofe!

Monika Voss
Goethestr. 84
40237 Düsseldorf

Tel.: 0211-490437
Email: mr.voss@web.de