Schrubbe nit Schöddele

De Medije wehde nit möd, däm Düwel von Ferkesjripp aan de Wangk zo mole on hannt joode Tipps op Larer, wie zom Beispell: Von morjens bes owends nix wie Häng wäsche, nix aanpacke,  kin Häng mieh schöddele, och nit wemmer ene Prommi zo bejröße hann sollt. Deht mr sech jetz leewer öm dr Hals falle – als wör mr för  fönnef Johr als Jeisel em Libanonn jewäse – on sech lenks on reihts lecker afbütze, wie dat all de Schickimickis eso jähn donnt?

Dobei kann doch sojah noch vill flöcker so’ne Virus von eenem nohm angere höppe. Nä, net met mech! Jank mech fott met so’n Bützerei! Do es mech doch ene eschte Hangkschlach leewer, dä jo och en  lange Tradizzjohn hät.

Häste fröher onger eschte Kähls e prima Jeschäff jemaht, för z.B. e staats Pähd jekooft, häste flöck per Hangkschlach ene Kreditt jekritt odder öwerhaups dä janze Handel zom joode Äng jebraht. Doch so Ziede send als lang Antikwitätches.

Hangkschlach kannste verjesse, Häng schöddele och. Ech donn mech jetz alle fönnef Menudde de Häng met Sagrotan schrubbe on steck se en de Täsch, wo se och bliewe.Wemmer ons drusse treffe sollden, kammer von mech weder Hangk noch  Bützke kreeje. Ech sach bloß: Hallöche, Tach zosamme! Met de Häng en de Täsch höppt  jede Virus aan dech vörbei.

Kennste schonn mi Webbjedöns?

Tach zosamme!

Nu pass ens op! Op min Webbsitt kannste ene janze Hoope öwer mech, mi Läwe on min Brasselei fenge. Möngkesmoß för Dech parat jemaht, wöhd all dat opjezällt, wat ech eso op de Been jestellt hann on et emmer noch am donn ben. För mi Läwe jähn donn ech jet op Platt verzälle! Dobei kannste mem Öjelche kniepe, met Schmackes on Kawuppdesch drophaue odder met vill Jeföhl eraanjonn. Ejal, wat et och es, Spaß aan dr Freud es emmer dobei. On jenau dat wönscht Üch

dat Monika


Kontakt

Wellste jet op platt wesse, dann donn mech aanroofe!

Monika Voss
Goethestr. 84
40237 Düsseldorf

Tel.: 0211-490437
Email: mr.voss@web.de