Musick on Romantick

Dehste op Musick on Romantick stonn, dann kannste dech dat Oupen-Ähr-Konzäht am Benroder Schloss nit entjonn losse. Alle Johr widder em Sommer onger’m Stähnehemmel speelt do för ons de Musick op, äwer wie!

„Mellodie em Märcheschloss“ heeß dat dolle „Event“ am Samsdaach Owend, on wä sech nit fröh jenoch Kahte besorcht hät, dä kann sech morje fad zuhuus en CD opläje. Nu ben ech hütt als för dat Musick-Picknick morje op de Wies am brassele on mech möngkesmoß alles am parat make: De Picknickpähdsdeck jewäsche, dä Kähzeständer us Selwer poleert, de Deschdeck us Damast jeböjelt, de Fläsch Pinoh Jrischio en de Köhltäsch jedeut, de Omma ehr Meissen -Tellerkes erusjekrost, domet och de Flönzröggelches on de Tartarhäppkes sech ene piekfeine Deu aandonn könne. Dann kömmer morje Owend mem Bollerwäjelche rabbelvoll losstrecke!

Ech weeß janit wodrop ech mech mieh freue soll:  Op de Filhahmonickers, wenn se met Jeföhl däm Strauß‘ Schäng sinne Fröhlengsgstemme-Walzer fidele, op dä Pöngel von Fontäne, wenn se sech nohm Tackt von de Musick em Wasser speejele, op de Illuminazzjohn von Schloss on Bööm, op dat dolle Füerwerk am Äng odder öwerhaups op dat janze Ambijänte Romantick pur drömeröm! Wenn dat nit escht e Sommermärche es, dann weeß ech et nit!

Kennste schonn mi Webbjedöns?

Tach zosamme!

Nu pass ens op! Op min Webbsitt kannste ene janze Hoope öwer mech, mi Läwe on min Brasselei fenge. Möngkesmoß för Dech parat jemaht, wöhd all dat opjezällt, wat ech eso op de Been jestellt hann on et emmer noch am donn ben. För mi Läwe jähn donn ech jet op Platt verzälle! Dobei kannste mem Öjelche kniepe, met Schmackes on Kawuppdesch drophaue odder met vill Jeföhl eraanjonn. Ejal, wat et och es, Spaß aan dr Freud es emmer dobei. On jenau dat wönscht Üch

dat Monika


Kontakt

Wellste jet op platt wesse, dann donn mech aanroofe!

Monika Voss
Goethestr. 84
40237 Düsseldorf

Tel.: 0211-490437
Email: mr.voss@web.de