Tannebööm op jede Eck

Nä, wat esset doch jedes Johr widder schön, wenn hee en ons Stadt dä Weihnachtsmaat de Pootze opmäkt! Nit bloß eene,  op jede Eck ene angere kannste dech beschnöwe, bemüffele, besüffele on natörlech och enkoofe bes zom Ömfalle.

Noh däm Motto: „Mer stronze nit, mer hannt“ – kammer medde en de Citty bloß sechsmol ene Weihnachtsmaat zälle met nit mieh wie 246 Büdches. Wenn dat nix es, dann weeß ech et nit!

Fies vill Jedanke jemaht hannt sech och de Orjanisatore, dat jede Maat och ene angere Name kritt, domet mr nit de Orienteerong am verleere es beem Erömbummele.

Also opjepasst! Eesch fang ech emol op’m „Weihnachtsdörpke“ vör’m Rothuus aan, dann flanner ech öwer de Flengerstroß öwer’m „Börjermaat“, wo de Büdches wie ons alde Hüskes von fröher ussennt. Dann kammer sech  am Carschhuus op‘m „Engelchesmaat“ ene Pöngel Engelches on Lämpkes bekicke, bevör mr sech op‘m „Stähnchesmaat“ am Stadtbröckske rongkeröm nix wie Wenterjedöns ene lecker wärme Jlöhwing kippe moss. Flöck nohm Schadowplätzke jejöckt, wo et op’m „Famillichmaat“ Atrakkzjohne för Papp on Pänz jöwt.

Am Äng dommer ons dann op de „Chresmes-Stroß“ ene jlobale Deu aan on senge mem Sänta Cloos Dschingel bells!

Kennste schonn mi Webbjedöns?

Tach zosamme!

Nu pass ens op! Op min Webbsitt kannste ene janze Hoope öwer mech, mi Läwe on min Brasselei fenge. Möngkesmoß för Dech parat jemaht, wöhd all dat opjezällt, wat ech eso op de Been jestellt hann on et emmer noch am donn ben. För mi Läwe jähn donn ech jet op Platt verzälle! Dobei kannste mem Öjelche kniepe, met Schmackes on Kawuppdesch drophaue odder met vill Jeföhl eraanjonn. Ejal, wat et och es, Spaß aan dr Freud es emmer dobei. On jenau dat wönscht Üch

dat Monika


Kontakt

Wellste jet op platt wesse, dann donn mech aanroofe!

Monika Voss
Goethestr. 84
40237 Düsseldorf

Tel.: 0211-490437
Email: mr.voss@web.de