Weihnachtsmaat es opjemaht

Alle Johr widder schonn am Äng vom Nowämber fängt ons Stadt aan, sech weihnachtlech opzobrassele. Eejenslech hädden mer jo noch Ziet bes nohm 1.Advent, äwer hüttzedaachs kann mr nit fröh jenoch met de kommerzielle Nas dobei sin, domet eenem dat Weihnachtsjeschäff nit dörch de Lappe jeht.

Alle Johr widder wähde en de Citty Tannebööm on Büdches opjestellt met enem Pöngel von Weihnachtsdekorazzijohne draan, drop on drömeröm, domet Kleen on Jroß op keene Fall draan vörbeikicke, -loope on -koofe kann. Alle Johr widder – mr künnt trek von en Tradizzijohn spreche – hammer z.B. dä Engelchesmaat vör’m Carschhuus , dä Hangkwerkermaat op de Flenger Stroß, och dä Jan Wellem kickt emmer widder op desälwe Büdches eronger, on dasälwe en Jrön hammer och am Stadtbröckske, op de Schadowstroß, on vör’m Theater esset wie emmer fies am trecke.

Doch jetz kütt et! En Premiere hammer zo fiere. Op’m Schadowplatz direktemang vör däm Kawenzmannsklamottekoofhuus ussem Schwobeländle hät sech ene Weihnachtsmaat möngkesmoß noh ons Karnevalsmotto lecker „fein jemaht“.

Nä, wat so Schwobe nit all op de Been stelle könne! Do beste platt! So elejant-eckije schneewisse Büdches kritt doch ene Arschiteckt von de Düssel janit hen! Mr es trek am drööme von „Schneeflöckske, Wissröckse“ on et löpt eenem ieskalt dr Rögge eronger, wenn mr met Matjesbrötche aan de „Icebar“ stonn moss.

Nix wie hen, treck dech wärm aan! Nä, wat esset do cool!

Kennste schonn mi Webbjedöns?

Tach zosamme!

Nu pass ens op! Op min Webbsitt kannste ene janze Hoope öwer mech, mi Läwe on min Brasselei fenge. Möngkesmoß för Dech parat jemaht, wöhd all dat opjezällt, wat ech eso op de Been jestellt hann on et emmer noch am donn ben. För mi Läwe jähn donn ech jet op Platt verzälle! Dobei kannste mem Öjelche kniepe, met Schmackes on Kawuppdesch drophaue odder met vill Jeföhl eraanjonn. Ejal, wat et och es, Spaß aan dr Freud es emmer dobei. On jenau dat wönscht Üch

dat Monika


Kontakt

Wellste jet op platt wesse, dann donn mech aanroofe!

Monika Voss
Goethestr. 84
40237 Düsseldorf

Tel.: 0211-490437
Email: mr.voss@web.de