Wenn Bobbele bubbelt

Weeßte noch, wie ons Bobbele domols em Sommer 1985 en Wimbledon am Äng dat Mätsch jewonne hät? Nä, wat wor dat för e lecker Jöngke, dat met Schmackes on Kawuppdesch op dä Ball jekloppt hät, datte flöck öwerall Bum Bumm jenannt wohde es.

Schlare on jeschlare wähde, wor dat Motto op‘m rode Sangk. Ene Hoope von Tennislejende, Lendl, Mcenroe, Agassi on wie se all jeheeße hannt, hät et Bobbele jeschlare on es och jeschlare wohde. Zack, semmer beem Thema! Wat kunnt mr jrad eso schön en de Bildziedong läse: „Et Babs hät mech jeschlare!“ Och enä, wä jetz nit kriesche moss, hät e Hezz us Steen! Dä ärme Höhsch! Lang nimmieh op’m Tennisplatz, schonn lang kin söße 17 mieh hätte als usjewachsene Familljevatter op de Terrass von de Villa en Florida vom Fräuke Klöpp jekritt hät, es verhaue, verkamesölt wohde! Bumm! Babs hät Bobbele jeschlare. Jetz möhd ech et äwer jenau wesse: Em Tie-Break odder en 2 Sätz? Schad, jenau dat säht dä Schwahdlapp nit en sinnem Book „Dat Läwe es ki Speel“!

Onger däm fillosofesche Tittel dehte bröhwärm on hoorkleen us sinnem priwate Niehkörwske verzälle, vom flöcke Fisternöllche em Wäschekabüffke, vom Kröske hee on von de Klöpperei do!

Schwahde es Selwer, de Schnüss halde es Jold. Wä schonn vill Jold jewonne hät, kann natörlech so’ne schlaue Spruch verjesse. Becker Bubbeltäsch kannste och trek verjesse, äwer Bobbele Bumm Bumm nit.

Kennste schonn mi Webbjedöns?

Tach zosamme!

Nu pass ens op! Op min Webbsitt kannste ene janze Hoope öwer mech, mi Läwe on min Brasselei fenge. Möngkesmoß för Dech parat jemaht, wöhd all dat opjezällt, wat ech eso op de Been jestellt hann on et emmer noch am donn ben. För mi Läwe jähn donn ech jet op Platt verzälle! Dobei kannste mem Öjelche kniepe, met Schmackes on Kawuppdesch drophaue odder met vill Jeföhl eraanjonn. Ejal, wat et och es, Spaß aan dr Freud es emmer dobei. On jenau dat wönscht Üch

dat Monika


Kontakt

Wellste jet op platt wesse, dann donn mech aanroofe!

Monika Voss
Goethestr. 84
40237 Düsseldorf

Tel.: 0211-490437
Email: mr.voss@web.de