Zwesche de Johre

Dä Usdrock es escht e Antikwitätche, on mr es am staune, datte sech bes hütt jehalde hät. Jemeent es de Ziet zwesche Weihnachte on Neujohr, also… jenau jetz!!

Deht mr en de Historije erömkrose, deht mr erusfenge, dat de Lütt sech fröher 100 Johr lang met zwei Kaländers erömjeschlare hannt. Noh däm eene Kaländer feng et Johr fröher aan als wies noh däm angere, so hät mr also e beske Ziet dozwesche jehatt.

Wat make mer nu hütt eso zwesche de Johre? Fröher hät mr zwesche Weihnachte on Neujohr nix brassele dörfe. Nix wäsche, nix böjele, äwer müffele on süffele schonn! Zwesche däm Äng vom Alde on däm Aanfang vom Neue sollden de Lütt sech en fuule  Ziet jönne,  öm för jenoch Kawuppdesch zo sammele för de Wulackerei em neue Johr.

Prima, dommer dat hütt doch och! Von de Weihnachtsfierdaach ,d.h. von de Famillich, de Verwandtschaff mem janze Brassel drömeröm, hät mr jo jetz de Nas jestreche voll. Nit för ömmesöns heeßt et em Berjesche Land: Wenn Öhm on Tant emmer noch nit jonn wolle, beschmieß se doch mem Weihnachtsstolle!

Wat fott es, es fott, lommer flöck noh vöre kicke! Wat kömmer ons bes aan Silvester Joodes aandonn? Losst et met Schmackes rongkeröm krache, nit bloß de Korke!

Kennste schonn mi Webbjedöns?

Tach zosamme!

Nu pass ens op! Op min Webbsitt kannste ene janze Hoope öwer mech, mi Läwe on min Brasselei fenge. Möngkesmoß för Dech parat jemaht, wöhd all dat opjezällt, wat ech eso op de Been jestellt hann on et emmer noch am donn ben. För mi Läwe jähn donn ech jet op Platt verzälle! Dobei kannste mem Öjelche kniepe, met Schmackes on Kawuppdesch drophaue odder met vill Jeföhl eraanjonn. Ejal, wat et och es, Spaß aan dr Freud es emmer dobei. On jenau dat wönscht Üch

dat Monika


Kontakt

Wellste jet op platt wesse, dann donn mech aanroofe!

Monika Voss
Goethestr. 84
40237 Düsseldorf

Tel.: 0211-490437
Email: mr.voss@web.de